Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

V prípade, že súpisné a orientačné číslo stavbe bolo určené a stavba už je zapísaná v katastri nehnuteľností, ale údaje v liste vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti nie sú v súlade s údajmi v evidencii určených čísiel vedenej obcou, obec vydáva z tejto evidencie čísiel oznámenia pre štátne orgány, na základe žiadosti podanej vlastníkom nehnuteľnosti. Musí byť zdokladovaný vlastnícky vzťah k uvedenej nehnuteľnosti.

1. Vyplniť formulár S03.