Žiadosť o prechod nájmu bytu

Kontaktná osoba (vybavuje): JUDr. Ivan Lukša

Kontaktná osoba: JUDr. Ivan Lukša

Odd. majetkové, ref. majetkový, II. posch. , č. dv. 217 

Telefón: 02/59 246 317

E-mail: ivan.luksa@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Ľudmila Turzová

Centrum služieb občanom, prízemie, č. dv. 2, stránkové pracovisko č. 8

Telefón: 02/59 246 416

E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

 

 

Potrebné doklady:

 

1. Žiadosť o prechod nájmu (vlastná žiadosť)

 

2. Úmrtný list hlavného užívateľa bytu - nájomcu, od ktorého žiadateľ o prechod nájmu bytu (ďalej len „žiadateľ“) odvodzuje právo nájmu (kópia)

 

3. Písomnosti potvrdzujúce nájomný vzťah k bytu - nájomná zmluva alebo rozhodnutie o pridelení bytu, zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu (kópia)

 

4. Výpočtový alebo evidenčný list (kópia), z ktorého bude vyplývať, že:

- žiadateľ, ktorý patrí do skupiny osôb podľa bodu 6 písm. a) nižšie bol v deň smrti nájomcu, od ktorého odvodzuje právo nájmu členom spoločnej domácnosti so zomretým nájomcom,

- žiadateľ, ktorý patrí do skupiny osôb podľa bodu 6 písm. b) nižšie bol aspoň tri roky pred smrťou nájomcu, od ktorého odvodzuje právo nájmu členom spoločnej domácnosti so zomretým nájomcom

 

5. Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb (nie staršie ako tri mesiace)

 

6. Čestné prehlásenie žiadateľa a dvoch susedov z bytového domu s úradne overenými podpismi susedov, ktoré bude obsahovať:

a) v prípade, ak žiadateľ je dieťa, vnuk, rodič, súrodenec, zať alebo nevesta nájomcu, prehlásenie o nasledujúcich skutočnostiach:

- že žiadateľ žil v deň smrti nájomcu v spoločnej domácnosti s nájomcom,

- že išlo o spolužitie trvalej povahy, spočívajúce v obojstrannom a súhlasnom úmysle nájomcu bytu a osoby žiadateľa žiť v trvalom životnom spoločenstve, vyznačujúcim sa spotrebným spoločenstvom,

- že toto spolužitie bolo uskutočňované v tom istom byte, ktorého sa prechod práva nájmu bytu týka.

b) v prípade, ak žiadateľ nepatrí do skupiny osôb uvedených v bode 6 písm. a) vyššie, prehlásenie o nasledujúcich skutočnostiach:

- že žiadateľ sa staral o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo bol na neho odkázaný výživou,

- že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom aspoň tri roky pred jeho smrťou,

- že išlo o spolužitie trvalej povahy, spočívajúce v obojstrannom a súhlasnom úmysle nájomcu bytu a osoby žiadateľa žiť v trvalom životnom spoločenstve, vyznačujúcim sa spotrebným spoločenstvom,

- že toto spolužitie bolo uskutočňované v tom istom byte, ktorého sa prechod práva nájmu bytu týka.

Pozn. uvedené čestné vyhlásenia nenahrádzajú preukázanie skutočnosti podľa bodu 4 vyššie, t.j., že žiadateľ bol v rozhodnom čase riadne vedený ako člen spoločnej domácnosti.

 

7. Čestné prehlásenie žiadateľa, že v deň smrti nájomcu nebol vlastníkom alebo nájomcom iného bytu, ani nemal iné právo k bytu, ktoré zakladá nárok na bývanie, ktoré podľa svojej povahy slúži na trvalé uspokojovanie potreby bývania (v prípade manželov, prehlásenie od obidvoch; ak jeden z manželov má iný trvalý pobyt, doložiť doklad - kópia občianskeho preukazu)

 

8. Rodinný stav (ak ste rozvedený, doložiť právoplatný rozsudok; ak ste ovdovelý, doložiť úmrtný list; ak ste slobodný, doložiť čestné prehlásenie)

 

9. V prípade odhlásenia sa hlavného užívateľa - nájomcu z bytu, čestné prehlásenie nájomcu s úradne overeným podpisom, že natrvalo a dobrovoľne opustil spoločnú domácnosť, s úmyslom nikdy sa späť nevrátiť; zároveň doložiť doklad o súčasnom trvalom bydlisku nájomcu (kópia občianskeho preukazu, potvrdenie o umiestnení v soc. zariadení a pod.)

 

10. Plnomocenstvo v prípade splnomocnenia na zastupovanie vo vybavovaní prechodu nájmu s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

 

11. V prípade, že sa jedná o podielový dom, predložiť písomný súhlas väčšiny spoluvlastníkov bytového domu s prechodom nájmu bytu s úradne overenými podpismi spoluvlastníkov