Žiadosť o pripísanie člena domácnosti

Kontaktná osoba: JUDr. Ivan Lukša
Telefón: 02/59 246 317
E-mail: ivan.luksa@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č. 8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk


Potrebné doklady:
1. Žiadosť podpísaná nájomcom bytu – podpis overený u notára alebo na matrike (ak sa jedná o manželov, podpis obidvoch) - do žiadosti uviesť kto, odkedy, dôvod

2. Nájomná zmluva (kópia)

3. Aktuálny výpočtový list (nie starší ako 3 mesiace)

4. Čestné prehlásenie pripisovaného člena o tom, že  nie je vlastníkom ani nájomcom iného bytu ani domu overené u notára alebo na matrike

5. Rodný list pripisujúceho sa člena (kópia)

6. Ak sa jedná o manžela alebo manželku, sobášny list (kópia)

7. Pri narodení dieťaťa – rodný list (kópia)

8. Stav (ak ste rozvedený doložiť právoplatný rozsudok, ak ste ovdovelý doložiť úmrtný list, ak ste slobodný doložiť čestné prehlásenie – overené)

9. Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb ku dňu podania žiadosti – nie staršie ako tri mesiace (predpísané tlačivo tlačivo N01)