Žiadosť o spoločný nájom bytu

Kontaktná osoba: JUDr. Ivan Lukša
Telefón: 02/59 246 317
E-mail: ivan.luksa@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č. 8 - Ľudmila Turzová

Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk                                  


Potrebné doklady:
1. Tlačivo N07 Dohoda o spoločnom nájme vypísané, podpísané (podpisy overené u notára alebo na matrike), odovzdať trojmo – tlačivá musia byť originály.

2. Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb ku dňu podania žiadosti (tlačivo N01)

3. Originál dokladu k bytu alebo overená fotokópia (nájomná zmluva alebo rozhodnutie o pridelení bytu, zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu)

4. Aktuálny výpočtový list (nie starší ako 3 mesiace)

5. Čestné prehlásenie, že nie ste nájomcom ani vlastníkom iného bytu ani domu (overený podpis u notára alebo na matrike)

6. Stav (ak ste rozvedený doložiť právoplatný rozsudok, ak ste ovdovelý doložiť úmrtny list, ak ste slobodný doložiť čestné prehlásenie  - overené)

7. V prípade, že sa jedná o podielový dom, predložiť súhlas všetkých spolupodielnikov

8. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov