Žiadosť o súhlas k výmene bytu

Kontaktná osoba: JUDr. Ivan Lukša
Telefón: 02/59 246 317
E-mail: ivan.luksa@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č. 8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk  

 

Potrebné doklady:
1. Tlačivo N08 Dohoda o vzájomnej výmene bytov – vypísané, podpísané hlavnými nájomcami bytov (podpisy overené u notára alebo matrike).

2. Originály dokladov od bytov alebo overené fotokópie (nájomná zmluva alebo rozhodnutie o pridelení bytu, zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu)

3. Aktuály výpočtový list (nie starší ako 3 mesiace)

4. Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb ku dňu podania žiadosti (tlačivo N01)

5. Súhlas inej mestskej časti (obecný byt),  družstva (družstevný byt), vlastníka (fyzická alebo právnická osoba)

6. Ak ide o byt v podielovom dome, byt kde je vlastník fyzická alebo právnická osoba, čestné  prehlásenie (overený podpis u notára alebo matrike), že nájomca si je vedomý, že výmenu bytu robí do podielového domu, bytu vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, súhlas všetkých spolupodielnikov