Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

 

1. Vyplniť formulár S04 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (v prípade, že orientačné číslo sa stavbe určuje, napr. rodinný dom)

 

2. Priložiť potrebné doklady:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej legálnej stavby dodatočný súhlas príslušného stavebného úradu, prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom, ...
  • list vlastníctva na pozemok, resp. nájomnú zmluvu, ...