Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

1. Vyplniť formulár S05 Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu (v prípade, že orientačné číslo sa stavbe neurčuje, napr. na garáž)

2. Priložiť potrebné doklady:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej, legálnej, ale nekolaudovanej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom, ...
  • list vlastníctva na pozemok, resp. nájomnú zmluvu, ...
  • geometrický plán na zameranie stavby, prípadne kópiu z katastrálnej mapy, ak stavba má samostatné parcelné číslo a je už zakreslená v katastrálnej mape.