Životné prostredie

Mestská časť sa stará o plochy verejnej zelene v jej vlastníctve a tiež o tie, ktoré jej zverilo do starostlivosti hlavné mesto SR Bratislava.

Na území mestskej časti je prevažne zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy, parková zeleň, ďalej vo vnútroblokoch (priestor obkolesený obytnými domami) a v areáloch základných a materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov.

Prenesený výkon štátnej správy vo veci ochrany drevín v prvom stupni ochrany zabezpečuje referát životného prostredia patriaci do oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty.

 

Starostlivosť o stromy a kríky zabezpečuje taktiež referát životného prostredia patriaci do oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty. Takisto vytvára pre obyvateľov mestskej časti podmienky na separovaný zber (papier, sklo, plasty), zber biologického odpadu (štiepkovanie), elektroodpadu v spolupráci s odborne spôsobilými firmami a nebezpečného odpadu v spolupráci s magistrátom.

Kontakt:

Mgr. Lucia Rapošová, kancelária č. 305, tel.: 02/59 246 224

Renáta Jančárová, tel. č. 592 46 218