Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy...

Kontaktná osoba: Ing. Helena Zubčáková
Telefón: 59 24 62 91
E-mail: helena.zubcakova@staremesto.sk

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.7 - Mária Lapošová
Telefon: 59 24 64 13
E- mail: maria.laposova@staremesto.sk

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a z účelovej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Postup pri vybavovaní žiadosti:

Vyplniť formulár D1 – investor alebo vlastník pozemku, ktorý žiada o zriadenie vjazdu,
priložiť doklady osôb, ktoré podávajú žiadosť:
- právnická osoba – aktuálny výpis z obchodného registra (kópia), zástupca právnickej osoby, ktorý nie je menovaný priamo vo výpise z obchodného registra, predloží plnú moc od štatutárneho zástupcu,
- fyzická osoba oprávnená na podnikanie – živnostenský list (kópia)

K žiadosti priložiť doklady (pozri prílohy podľa formulára D1) a zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).

Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom.

Lehota pre rozhodnutie je podľa správneho poriadku 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 
60 dní.