Zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Postup pri vybavovaní žiadosti:

 

Vyplniť tlačivo (tlačivá), priložiť doklady (pozri prílohy podľa príslušného tlačiva) a uhradiť správny poplatok pri podaní žiadosti (podľa Sadzobníka správnych poplatkov).

 

Kompletnú žiadosť spolu s prílohami možno odovzdať osobne v centre služieb pre občanov - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  alebo poslať poštou na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Podľa zákona o správnom konaní je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.