Aktuality

Až 100 eur na krúžky v ZUŠke, jazykovú školu či školský výlet pre každé dieťa. Staré Mesto pomáha mnohodetným rodinám
07.03.2019

Rodiny s viacerými deťmi to z finančného hľadiska nemajú ľahké. Náklady sa násobia počtom detí a súrodenci sa nezriedka musia uskromniť. Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto im túto situáciu môže aspoň sčasti uľahčiť. Na krúžky či školské výlety prispeje každému dieťaťu až 100 eur.

Staromestská samospráva vytvorila systém pomoci mnohodetným rodinám z dôvodov zvýšených nákladov pri starostlivosti.

Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v mestskej časti, pričom o príspevok musí požiadať zákonný zástupca detí, ktorý sa o nich stará.

Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí, ktoré môžu byť použité na podporu rozvoja aktivít detí v rôznych oblastiach, najmä pri voľnočasových aktivitách. Finančný príspevok možno poskytnúť napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, či materskej školy. Rovnako ho možno použiť na poplatok za účasť na výlete organizovanom materskou, základnou a strednou školou, ako aj na školu v prírode.

Finančný príspevok je možné mnohodetnej rodine poskytnúť jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku. Suma finančného príspevku v kalendárnom roku môže byť poskytnutá maximálne do výšky 100 eur na dieťa.

K žiadosti treba doložiť k nahliadnutiu kópiu rodných listov detí a tiež originál všetkých účtovných dokladov. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z bankového účtu. Posudzujú sa iba úplné žiadosti. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 15.októbra 2019 do podateľne miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto. Bližšie informácie nájdete TU. Tlačivo na žiadosť nájdete TU.