Aktuality

Je sucho. Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov. Čo treba dodržiavať?
08.07.2019

Pre extrémne sucho Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil od 2. júla do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Platí na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, teda 50 metrov od lesného pozemku. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Z hľadiska prevencie požiaru sa zároveň zakazuje:

 • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní:

 • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo s určením vyhliadkových terénnych miest s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest  zvážnic pre hasičskú techniku
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, hartvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe a v prípade potreby vybaviť tieto pracovné stroje aj účinným zachytávačom iskier
 • označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom použitia otvoreného ohňa  a zakladať ohne.