Aktuality

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalite CMO – Severovýchod 2018
06.11.2018

Navrhovateľ :    Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

 

Predmet územného rozhodnutia :  Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018.  Oznámenie o začatí obstarávania  Územného plánu zóny CMO – Severovýchod, 2018 bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č. 545/18 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 8.8.2018 na web stránke miestneho úradu a  listom č.8723/34883/2018/KST/Gab z 8.8.2018.

 

Vymedzenie územia :  Územie  pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery je vymedzené riešeným územím zóny, a to zo severu a severovýchodu hranicou katastrálneho územia  Staré Mesto, ulicami Jaskový rad, Dobšinského, Smrečianska, Šancova, Račianske mýto, z juhovýchodu Radlinského ul., z juhozápadu ul. Imricha Karvaša, Nám. Slobody, Štefanovičovou ul., Šancovou ul, a zo západu Pražskou a Stromovou ul..   

V prípade akejkoľvek neistoty je rozhodujúce grafické vymedzenie územia v prílohe č. 1  M = 1:2000, tohto návrhu, vypracovanej AUREX spol. s r.o., Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava, 10/2018.

 

Súčasný stav územia :

Riešené územie (ďalej aj ako RÚ) sa nachádza v hlavnom meste SR v MČ Bratislava – Staré Mesto. Zo severnej strany susedí s MČ Bratislava – Nové Mesto. RÚ je súčasťou celomestského centra, vymedzeného vnútorným dopravným okruhom a priľahlými uzlovými priestormi ťažiskových rozvojových radiál.

RÚ možno vnímať v troch častiach, ktoré formujú mestské dopravné radiály v koridoroch Šancovej a Mýtnej ulice.

Centrálna časť tvorí v obraze Bratislavy špecifický výraz ucelenej, kompaktnej štruktúry, s charakteristickou blokovou zástavbou bytových domov, ukončených väčšinou šikmou strechou s priemernou podlažnosťou 3 - 5 NP. Jedinečnou dominantou je pritom budov obrátenej pyramídy RTVS.

Severná časť RÚ nad Šancovou ul. je tvorená najmä budovami rodinných domov, v ktorých sa vzhľadom k lukratívnej polohe postupom času usídľuje čoraz viac menších a stredne veľkých firiem (kancelárie a administratíva), čím vzniká značne polyfunkčné územie. Osobité mestotvorné postavenie tu má areál Železničnej stanice.  

Južná časť RÚ medzi Mýtnou a Radlinského prechádza rozsiahlou transformáciou, kde popri areáloch rektorátu STU a ZŠ s Gymnáziom Vazovova vznikajú moderné štvrte bytových domov s občianskou vybavenosťou v parteri budov. Osobitým landmarkom sa stala novostavba NBS.

V rámci riešenia územného plánu zóny je potrebné rešpektovať aktuálne znenie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení jeho Zmien a doplnkov, ako subsiadiárne nadradeného územno-plánovacieho nástroja, ktorý je potrebné na zonálnej úrovni rešpektovať, resp. spodrobniť. Pre riešené územie územného plánu tejto zóny stanovuje základné koncepčné smery rozvoja a tiež nasledujúce funkčné využitie a intenzitu využitia, ktoré tvoria hlavné limity v území:

 • 101        - viacpodlažná zástavba obytného územia
 • 201        - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu
 • 501        - zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti
 • 602        - energetika a telekomunikácie
 • 702        - plochy zariadení železničnej dopravy
 • 1110      - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy
 • 1120      - vyhradená zeleň

 

I keď sa riešené územie javí ako pomerne stabilizovaná zóna bez väčších možností premeny hmotovo priestorovej štruktúry, nachádza sa tu niekoľko plôch, v rámci ktorých možno očakávať budúcu transformáciu územia. Medzi územia s potenciálom investičných zámerov zaraďujeme najmä nasledovné:   

 • Areál hlavnej železničnej stanice Bratislava, vrátane predstaničného námestia, medzi ulicami Pražská, Žabotova a Námestím Franza Liszta. 
 • Plocha statickej dopravy na Šancovej ulici, vrátane priľahlej budovy s areálom v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave (bývalé potraviny). Plocha má trojuholníkový tvar a nachádza sa medzi ulicami Šancová, Jelenia a Palárikova.
 • Plochy neupravenej zelene juhozápadne od budovy národnej banky, medzi ulicami Slovanská, Školská a Imricha Karvaša až po Radlinského ulicu, kde je situovaná nezastavaná plocha využívaná pre statickú dopravu. V rámci tejto lokality sa tu nachádzajú objekty občianskej vybavenosti a dva rodinné domy v neudržiavanom stavebnotechnickom stave.
 • Poškodené urbanizované územie po bývalých kefárskych závodoch medzi ulicami Slovanská, Školská a Fazuľová.
 • Lokalita trhoviska na rohu ulíc Žilinská a Kýčerského.
 • Potenciálne rozvojové územia predstavujú aj prieluky nezastavaných pozemkov a parciel medzi objektmi.
 • Špecifickým rozvojovým zámerom hlavného mesta je vybudovanie prepojenia vnútorného dopravného okruhu v koridore severnej tangenty, ktorá sa dotýka riešeného územia ÚPN-Z popri Smrečianskej ulici, ako aj tunelové prevedenie popod Jaskový rad a železničnú stanicu s napojením na Pražskú ulicu.   

 

Dôvodom pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery : vo vymedzenom území je, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto obstaráva Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018 . Má zabezpečiť spodrobnenie riešenia vychádzajúceho z platného Územného plánu hl.m.SR Bratislavy a dostatočne jednoznačnú reguláciu možného rozvoja územia. Územné rozhodnutie, a teda aj územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je nástrojom územného plánovania . Má vytvoriť časový priestor, počas ktorého umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. Organizáciou územia sa rozumie  právomoc samosprávy regulovať budúci rozvoj svojho územia.  Z § 39d stavebného zákona , ktorý definuje podmienky  pre vyhlásenie stavebnej uzávery možno vyvodiť záver, že ak orgán územného plánovania začne s obstarávaním územného plánu,  je možné stavebnú uzáveru vyhlásiť .  Zákon umožňuje stavebnú uzáveru vyhlásiť už v situácii, kedy by stavebná činnosť organizáciu územia   mohla sťažiť alebo znemožniť. 

 

Dôvodom pre obstaranie územného plánu zóny : je získanie záväzného nástroja územného plánovania v priamej nadväznosti na Územný plán hlavného mesta SR, Bratislavy, v znení zmien a doplnkov. Zonálna dokumentácia saturuje potrebu spracovania územného plánu s podrobnejšie špecifikovanými regulatívmi funkčného využitia a priestorového usporiadania riešeného územia.

Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z potreby harmonizácie územno - technických, dopravno - prevádzkových, vybavenostných, obslužných, ako aj z hygienických potrieb obyvateľov a návštevníkov riešeného územia. Územný plán zóny bude v tejto podobe usmerňovať územný a architektonický rozvoj na princípoch udržateľného rozvoja. Dokumentácia bude reflektovať hospodárske a sociálne pomery súčasných i budúcich generácií.

Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018  má ambíciu vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu dokumentáciu, využiteľnú pre rozhodovanie a usmerňovanie výstavby v zóne, v rámci ktorej je potrebné stanoviť optimálnu intenzitu využitia územia pri dodržaní týchto zásad :

 • Formovať obraz územia s reflektovaním mierky existujúcich štruktúr a autenticity územia, resp. so zreteľom na eliminovanie možností vniesť do územia nevhodné urbanistické, alebo architektonické prvky, likvidujúce resp. degradujúce pôvodné hodnoty územia.
 • Formulovať regulatívy pre priestorový rozvoj, prestavbu a asanáciu v rámci stabilizovaného urbanizovaného územia a aplikovať zásady starostlivosti o kultúrno–historické hodnoty vymedzenej pamiatkovej zóny.
 • Určiť regulačné podmienky možných stavebných aktivít tak, aby bolo možné zabezpečiť ochranu a zachovanie pozostatkov bohatého historického dedičstva v kontexte s potrebami rozvoja súčasnej, vedomostne založenej, spoločnosti.
 • Navrhnúť opatrenia na ochranu, zachovanie a prezentáciu kultúrno-historických hodnôt.
 • Stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia s priemetom celomestských súvislostí a definovať požiadavky budúceho dopravného vybavenia a technickej infraštruktúry
 • Zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia vhodnou priestorovou organizáciou územia vrátane stanovenia zásad a regulatívov umiestňovania stavieb a zelene v jednotlivých regulačných jednotkách.
 • Zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene.
 • Usmerniť formovanie sídelnej zelene z estetického, kompozičného i mikroklimatického hľadiska.
 • Hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho  riešenia statickej dopravy v zóne. 
 • Stanoviť komplexné zásady a sústavu regulatívov funkčného využitia  a hmotovo-priestorového usporiadania pozemkov a stavieb.
 • Optimalizovať požiadavky nevyhnutnej občianskej vybavenosti komerčného a komunálneho charakteru, vrátane sociálnej starostlivosti.

 

Účelom stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu zamedziť  takej stavebnej činnosti, ktorá by vytvárala eventualitu znemožnenia budúceho využívania územia, alebo jeho organizácie,  podľa pripravovaného územného plánu zóny.

 

Rozsah dočasného zákazu a obmedzenia stavebnej činnosti :

 Dočasný zákaz stavebnej činnosti  sa vzťahuje na  činnosť,  na ktorú je potrebné  

a/ územné rozhodnutie podľa § 39a stavebného zákona

b/ rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona

c/ stavebné povolenie podľa § 55 ods.1 stavebného zákona

d/ ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 písm.a/, b/, e/ ,f/, g/, h/ stavebného zákona

 

Dočasný zákaz stavebnej činnosti sa nevzťahuje na  stavebnú činnosť:

-          na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa §55 ods.2 písm.c/stavebného zákona :

vykonávanie stavebných úprav, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

-          na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 písm.d/ stavebného zákona:

vykonávanie udržiavacích prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

-          na stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby v zmysle § 139b ods.5 písm.c/stavebného zákona, na ktoré je potrebné stavebné povolenie podľa § 55 ods.1 stavebného zákona

-          na  udržiavacie  práce podľa   § 139b/ods. 15 stavebného zákona:

vykonávanie udržiavacích prác, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu – bežné udržiavacie práce

-          na nevyhnutné úpravy podľa § 87 stavebného zákona – ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby

-          na zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona , ak stavba svojím stavom ohrozuje život, alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstrániť

-          na uskutočňovanie tých stavieb, ktoré boli stavebným úradom alebo špeciálnym stavebným úradom ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere právoplatne umiestnené, alebo povolené, alebo pre ktoré stavebný alebo špeciálny úrad oznámil, že proti ich uskutočneniu nemá námietky

-          na uskutočňovanie zmien stavieb, zmien rozostavaných stavieb podľa § 68 stavebného zákona, alebo zmeny dokončenej stavby podľa § 139bú ods.5 stavebného zákona, ak je rozsah zmeny v súlade s územným rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere, alebo ak zmena stavby nevyžaduje územné rozhodnutie

-          na realizovanie líniových stavieb v trase existujúcich komunikácií,  miestnych rozvodov technického vybavenia územia v trase existujúcich komunikácií

-          umiestňovanie a povoľovanie stavieb,  alebo ich častí súvisiacich s telesom železničnej trate

 

O prípadných výnimkách   zo stavebnej uzávery podľa § 41 ods.2 stavebného zákona, stavebný úrad bude rozhodovať v samostatnom konaní  o zmene územného rozhodnutia na návrh navrhovateľa.

Navrhované opatrenie nebude mať dôsledky na funkčné a priestorové usporiadanie územia.

Čas platnosti stavebnej uzávery : sa navrhuje do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým bude schválený t.č. obstarávaný  územný plán zóny, najdlhšie na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.   Po schválení Územného plánu  zóny bude stavebná uzávera zrušená podľa § 39d ods.4 stavebného zákona.

 

Prílohy

 1.       Vymedzenie územia  M 1: 2000 na podklade katastrálnej mapy

 2.       Širšie vzťahy  M 1:10 000