Aktuality

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v zóne Brnianska-Patrónka
04.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  Oznámenie o začatí obstarávania  Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č.660/2017 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 25.9.2017 na web.stránke miestneho úradu a  listom č.18/38424/2017/KST/ Gab z 25.9.2017.

Dôvodom pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery vo vymedzenom území je, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto obstaráva Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  Územné rozhodnutie, a teda aj územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je nástrojom územného plánovania . Má vytvoriť časový priestor, počas ktorého umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.   Organizáciou územia sa rozumie  právomoc samosprávy regulovať budúci rozvoj svojho územia.  Z § 39d stavebného zákona , ktorý definuje podmienky  pre vyhlásenie stavebnej uzávery možno vyvodiť záver, že ak orgán územného plánovania začne s obstarávaním územného plánu,  je možné stavebnú uzáveru vyhlásiť .  Zákon umožňuje stavebnú uzáveru vyhlásiť už v situácii, kedy by stavebná činnosť organizáciu územia   mohla sťažiť alebo znemožniť. 

Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava má ambíciu:

vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu dokumentáciu, využiteľnú pre rozhodovanie a usmerňovanie výstavby v zóne, v rámci ktorej je potrebné stanoviť optimálnu intenzitu využitia územia pri dodržaní týchto zásad :

 

- formovať obraz územia s reflektovaním mierky existujúcich štruktúr a autenticity územia, resp. so zreteľom na eliminovanie možností vniesť do územia nevhodné urbanistické, alebo architektonické prvky, likvidujúce resp. degradujúce pôvodné hodnoty územia

- stanoviť koncepciu hmotovo-priestorového a funkčného využitia územia zóny, vrátane riešenia dopravného a technického vybavenia územia

- zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia vhodnou priestorovou organizáciou územia vrátane stanovenia zásad a regulatívov umiestňovania stavieb a zelene v jednotlivých regulačných jednotkách

- zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene

- hľadať možnosti pre zabezpečenie optimálneho  riešenia statickej dopravy v zóne  

- stanoviť komplexné zásady a sústavu regulatívov funkčného využitia  a hmotovo-priestorového usporiadania pozemkov a stavieb

- rešpektovať ochranné pásmo dráhy v zmysle zákona o dráhach č.164/96 Z. z.

Účelom stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu zamedziť  takej stavebnej činnosti, ktorá by vytvárala eventualitu znemožnenia budúceho využívania územia, alebo jeho organizácie,  podľa pripravovaného územného plánu zóny.

Grafické prílohy si môžete pozrieť: Situácia - vymedzenie územia v mierke 1:2000  a Širšie vzťahy v mierke 1:10 000 .