Aktuality

Oznam o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
26.09.2017

V súlade s § 19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zóny v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

 

Územný plán zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava

 

Obstarávanie územného plánu je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie: Ing. arch. Kataríny Kantorovej (reg. č. 274, vydaného MDVRR SR), zamestnankyne referátu územného plánu a rozvoja Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Obstaranie Územného plánu zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je v súlade s § 17 stavebného zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu.

 

Zámerom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a §23 stavebného zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 4 a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

 

Riešené územie Územného plánu zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o celkovej výmere cca 59 ha je vymedzené:

 

  • z juhovýchodu Hroboňova ul.,
  • z juhozápadu ul. Lovinského, Pri Habanskom mlyne a Lamačská cesta,
  • zo severozápadu Mlynskou dolinou a Cestou na Červený most,
  • zo severovýchodu – hranica k.ú Staré Mesto.

 

Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevatné podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľaju na využití územia, ako aj verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu zóny, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho obstarávaní.

 

Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 30.10.2017 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava–Staré Mesto, Referát územného plánu a rozvoja, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, prípadne na mailovú adresu: anton.gabor@staremesto.sk