Aktuality

Oznámenie o zápise do základných škôl
05.03.2018

Povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2018/2019 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, bude v piatok 20. apríla 2018 v čase od 14,00 h do 18,00 h a v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 h do 12,00 h.


O Z N Á M E N I E

 

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2018/2019 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

v piatok 20. apríla 2018 v čase od 14,00 h do 18,00 h

v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 h do 12,00 h

Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 zákona                      č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola vyžaduje osobné údaje:

a)      meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)      meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.

 

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.