Aktuality

Po príspevok pri narodení dieťaťa netreba chodiť osobne. Staré Mesto ho mamičkám pošle aj na účet
25.01.2019

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa  sa poskytuje matke, ktoré má trvalý pobyt v mestskej časti a podá si žiadosť na predpísanom tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a mala ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur.

Čo treba urobiť?

1. Na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti je potrebné najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa doručiť vyplnené tlačivo - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „žiadosť'), ktoré je zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk  alebo na pracovisku prvého kontaktu.

2. K písomnej žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť fotokópiu aktuálneho rodného listu dieťaťa.

3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v bežnom roku, kedy sa dieťa narodilo, najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa.

Príspevok upravujú Zásady o poskytovaní jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený v hotovosti a alebo priamym prevodom na účet.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Michala Žifčáková

tel.: 02/ 592 46 227

michala.zifcakova@staremesto.sk