Aktuality

Ponuka práce
06.04.2018

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu : odborný referent na referát správy komunikácií

Termín nástupu : ihneď, prípadne dohodou

Zástup za materskú dovolenku max 2 roky

Kvalifikačné podklady:

a)       minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania

b)      znalosť zákonov v oblasti dopravy

 

Iné kritériá a požiadavky:

a)       ovládanie PC na bežnej úrovni používateľa

b)      bezúhonnosť

c)       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

d)      dobré komunikačné zručnosti

e)      spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f)        prax vo verejnej správe v oblasti dopravy vítaná

 

So žiadosťou o zamestnanie žiadame priložiť

a)       profesijný štruktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c)       kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d)      čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e)      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pozícia je vhodná aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského náb. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ odborný referent na referát správy komunikácií – neotvárať“ v lehote do  20. apríla 2018.