Aktuality

PONUKA PRÁCE: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá odborného referenta na Stavebný úrad
07.05.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – stavebný úrad.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1.200,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru

Kritéria výberu:

a)       prax v odbore minimálne 2 roky

b)      operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

c)       znalosť programu Word, EXCEL

d)      bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

a)       spôsobilosť na právne úkony

b)      splnenie kvalifikačného predpokladu

požadované odborné znalosti:

a)       znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b)      znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

a)       Microsoft Office

b)      Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na stavebný úrad“ v lehote do 21. 05. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štorcelová, tel. 421 2 59 246 240.