Aktuality

Ponuka práce na pozíciu vrátnika - informátora
09.08.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií návštevám a ich usmerňovanie v rámci objektu

b)      vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov

c)       evidovanie návštev

d)      požičiavanie kľúčov od uzamknutých miestností k tomu oprávneným osobám

e)      uzamykanie vchodových dverí do objektu

f)        upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

555,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       profesijný štuktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov

c)       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Heydukova 25 –neotvárať“ v lehote do 22. 08.2018 do 13:00 h

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboslava Vasilová tel. č. 02/ 59 246 362, mobil: 0910 853 989

e-mail: luboslava.vasilova@staremesto.sk