Aktuality

Ponuka práce v Pistoriho paláci
09.08.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií o kultúrnom centre a aktivitách

b)      vedenie evidencie návštevníkov

c)       upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

747,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       Profesijný štuktúrovaný životopis

b)      Výpis z registra trestov

c)       Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Pistoriho palác –neotvárať“ v lehote do 22.08.2018 do 13:00 h.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Janegová, tel. č. 02 59 201 605, mobil: 0911 03 984

e-mail: lubica.janegova@staremesto.sk