Aktuality

Prerokovanie návrhu zadania ÚPN-Z Brnianska - Patrónka
13.04.2018

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

 

v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších  predpisov

 

 

oznamuje

 

prerokovanie návrhu Zadania pre spracovanie územného plánu  zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava.

 

 

Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu je možné uplatniť v termíne od 14. 04. 2018 do 16. 05. 2018

 

Vymedzenie riešeného územia pre spracovanie územného plánu zóny Brnianska-Patrónka je nasledovné: z juhovýchodu Hroboňova ul., z juhozápadu ul. Lovinského, Pri Habanskom mlyne a Lamačská cesta, zo severozápadu Mlynskou dolinou a Cestou na Červený most a zo severovýchodu – hranica k.ú Staré Mesto .

 

 

Zadanie je vystavené aj na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto:Navrh_Zadania_UPN-Z_Brnianska-Patronka_Bratislava

 

 

Bližšie informácie k prerokovávanému materiálu Vám poskytne referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie projektov - Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava,  v miestnosti č. 231.