Aktuality

Prerokovanie Zmien a doplnkov č. 02 Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad)
05.02.2019

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), 2018“.

S návrhom Zmien a doplnkov č. 02 sa môžete oboznámiť TU: Návrh_ZaD_02.zip . Informácie k prerokovanému materiálu Vám počas úradných hodín poskytne referát územného plánu a rozvoja, Ing. arch. Katarína Kantorová a Ing. Anton Gábor, kancelária č. 231, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava.

Verejné prerokovanie predkladanej územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy  sa uskutoční dňa 25.2.2019 o 10:00 hod. v Staromestskej sieni na miestnom úrade.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi s  odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční  dňa 25.2.2019 o 16:00 hod. v Staromestskej sieni na miestnom úrade.

Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, referát územného plánu a rozvoja, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava. Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu je možné uplatniť v termíne od 06.02.2019 do 08.03.2019.