Aktuality

Školská ulica bude dva dni nepriechodná. Dôvodom je búranie budovy
07.05.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 4 zákona č. 344/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zmysle neskorších predpisov a čl. 74 písm. I) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy žiadateľovi Florian Offices, s.r.o., Križkova 9, 81104 Bratislava, IČO: 51 283 301

povoľuje

 

so záväzným stanoviskom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva  Policajného zboru v Bratislave podľa § 7 zákona č. 135 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 10 vyhlášky č. 35/7984 Zb. 

 

uzávierku ulice Školská v dĺžke 45 m podľa schváleného POD,

miestnej komunikácie III. triedy z dôvodu búrania budovy.

 

Podmienky uzávierky: 

1. Druh uzávierky: čiastočná.

2. Termín uzávierky: od 10.5. 2019 do 12.5.2019.

3. Popis obchádzky: Fazuľová, Slovanská.

4. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými zariadeniami podľa schváleného projektu organizácie dopravy (POD) zo dňa 16.4.2019.

5. Žiadateľ je povinný dodržiavať VZN MČ Bratislava-Staré Mesto č. 9/2018 z 26. júna 2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku.

6. Žiadateľ je povinný včas informovať o uzávierke obyvateľov dotknutej oblasti.

7. Žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby uzávierky.

8. Žiadateľ je povinný ihneď po ukončení uzávierky zabezpečiť uvedenie dopravného značenia na uzavretej komunikácii do pôvodného stavu, resp. do stavu určeného schváleným POD, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia.

9. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky. 

10. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia podmienok stanovených v tomto povolení.

60139238_841922946143063_987370495533907968_n