Aktuality

Staromestskí poslanci neschválili celomestskú parkovaciu politiku. Chýbajú im konkrétne dáta a prekáža "kozmická rýchlosť" celého procesu
15.05.2019

Na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto staromestskí poslanci neodsúhlasili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Hlavného mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní ani dodatok štatútu hlavného mesta, ktorý definuje rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie. Chýbajú im konkrétne dáta a viac času na prípravu. 

Odsúhlasili však dodatok k štatútu hlavného mesta o zavedení nízkoemisných zón. Za tento dodatok  pritom nehlasovala väčšina poslancov za Team Vallo, ktorí opustili rokovaciu sálu hneď po hlasovaní o parkovacej politike. Priebeh zasadnutia si môžete pozrieť TU.

Parkovacia politika

Starostka Zuzana Aufrichtová na začiatku rokovania vyjadrila svoju podporu parkovacej politike a schváleniu súhlasného stanoviska aj napriek tomu, že v niektorých veciach ešte prebiehajú s mestom rokovania.

Schválenie celomestskej parkovacej politiky podporujú všetci poslanci, viacerým však prekáža nedostatok konkrétnych dát v projekte, nedoriešenie či vágnosť niektorých dôležitých  bodov a tiež „kozmická rýchlosť“ celého procesu.

Požiadavky poslancov zhrnul Boris Ažaltovič v pozmeňovacom návrhu. Zastupiteľstvo v ňom žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za parkovanie, dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. Ďalej žiada primátora zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy dopadu zavedenia parkovacej politiky.

„Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento (pôvodný) návrh,“ povedal Ažaltovič a dodal, že materiál možno už nikdy nedostanú na stôl. Preto je potrebné jasne sformulovať a prerokovať všetky pripomienky práve teraz. „Myslím si, že zastupiteľstvo je na to, aby sa diskutovalo. A myslím si, že je dobré, aby sme to dostali na stôl ešte raz,“ dodal.

Miestne zastupiteľstvo pozmeňovací návrh Borisa Ažaltoviča schválilo (13 poslanci boli za, 1 sa zdržal, 8 poslanci boli proti), čím vyjadrilo nesúhlas s návrhom VZN hlavného mesta aj s dodatkom k štatútu hlavného mesta.

Prijatiu pozmeňovacieho návrhu a následného uznesenia predchádzala búrlivá debata.

„Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike,“ povedal poslanec Tomáš Ziegler.

„Podporujem veľmi túto reguláciu. Avšak tá rýchlosť a bezhlavosť mi na tom prekáža. Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v tých podkladoch,“ povedala poslankyňa Viera Satinská.

Poslanec Damas Gruska zdôvodňoval časový stres, ktorý je pri zavádzaní parkovacej politiky: „ Ja som roky sledoval ako občan debaty o parkovacej politike a čudoval som sa, ako je to možné, že sme jediné mesto, ktoré nemá parkovaciu politiku. Chcel by som povedať, že my sme pod časovým stresom. Minister dopravy chystá pre Staromešťanov spustenie R7, ktorá privedie ďalšie autá do Bratislavy s tým, že obchvat nebude dokončený. My keď neurobíme nejaký krok táto situácia sa dramaticky zhorší.“

„Diskusia a pripomienky sú úplne sú na mieste. Ja som konzultoval pripomienky, ktoré máme na stole na schválenie. Každý mi povedal, že sú to relevantné veci, ktoré budú predmetom zapracovania do parkovacej politiky,“ povedal poslanec Adam Berka, podľa ktorého je miera informovanosti obyvateľov dosť vysoká. „My teraz máme jeden a pol roka na cizelovanie tejto parkovacej politiky,“ dodal Berka.

Vicestarostka Martina Uličná poznamenala: „Návrh poslanca Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky, len o oddialení rozhodnutia. Dovolila by som si informovať, že dnes bolo zastupiteľstvo vo Vrakuni, ktoré tiež odložilo rozhodnutie na neskôr.“

Poslanec Vladimír Palko skonštatoval, že mesto chce od mestských častí bianko šek a že podľa neho to je nedorátané, nezmerané a preto nemôže za tento návrh hlasovať.

V diskusii vystúpila aj viceprimátorka Táňa Kratochvílová. Uviedla, že „Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové“. Dodala, že čas zapracovať pripomienky bude, keďže VZN bude zverejnené a priestor na vyjadrenie sa VZN budú mať tak obyvatelia, ako aj mestské časti. VZN bude zverejnené od 22. mája do 31. mája 2019.

 „Rýchlosť doby, ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne, ako starostke, nedala mandát a odpovede mojim poslancom na to, aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko. Uvedomujem si, že parkovaciu politiku je nutné zaviesť, ale keďže detailné odpovede na ich otázky som poslancom nevedela dať, nechala som im pri rozhodovaní voľnú slobodnú vôľu,“ reagovala starostka Zuzana Aufrichtová po skončení miestneho zastupiteľstva. „A nie je to žiadna tragédia. Parkovacia politika bude predložená mestskému zastupiteľstvu, kde - pokiaľ tieto požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené -, Staré Mesto parkovaciu politiku podporí.“

Nízkoemisné zóny

Posledným bodom programu mimoriadneho zastupiteľstva bolo schválenie súhlasného stanoviska k dodatku štatútu hlavného mesta o zavedení nízkoemisných zón. Väčšina poslancov za Team Vallo sa prerokovania tohto bodu nezúčastnila, v rokovacej sále zostali iba Anna Dojčanová, Petra Hitková a Tomáš Dentico.

„Mesto Bratislava, pokiaľ chce prijímať reálne opatrenia na ochranu ovzdušia, musí reagovať na možnosti, ktoré k nám z EÚ prichádzajú na zriaďovanie nízkoemisných zón,“ uviedla starostka Zuzana Aufrichtová. Uznesenie poslanci hlasovaním prijali (14 za, 1 sa zdržal).