Aktuality

Štatistický úrad bude zisťovať ako sme na tom s informačnými a komunikačnými technológiami. Môžu zazvoniť aj u vás
16.04.2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 17. apríla do 31. mája 2019.

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 160 obcí, medzi mi aj Staré Mesto. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4600 domácností.

V čase trvania zisťovania, teda od 17. apríla do 31. mája 2019 vybrané domácnosti v Starom Meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré nám domácnosti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR a na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/69250480 – Ing. Yveta Fodora.