Aktuality

Voľná pracovná pozícia
02.11.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent (archivár) - referát organizačný a správy registratúry

 

Termín nástupu: január 2019, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný odbor: archívnictvo a pomocné historické vedy alebo príbuzný študijný odbor

 

Iné kritériá a požiadavky:

a) ovládanie PC na užívateľskej úrovni

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax v odbore vítaná

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

-        spravovanie archívu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa príslušných predpisov

-        činnosti správcu registratúry v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre organizačné útvary (oddelenia) miestneho úradu

-        poskytovanie metodického usmernenia pri evidenciách a činnostiach registratúr pre organizácie mestskej časti

-        výkon správy registratúry, zhromažďovanie, spracovávanie, ukladanie, vyraďovanie a archivovanie dokumentov, listín a ich súčastí v písomnej podobe

-        poskytovanie súčinnosti pri registratúre elektronických dokumentov

 

Základná zložka mzdy:

897,00 Eur

 

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „odborný referent na referát organizačný a správy registratúry-neotvárať" v lehote do 15. novembra 2018.

 

 

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Revayová, tel. č. 02/59 246 367, 0903/100 214