Aktuality

Voľná pracovná pozícia
02.11.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent - referát verejného obstarávania

 

Termín nástupu: november 2018, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované znalosti sú najmä v oblasti verejného obstarávania. Orientácia v iných právnych oblastiach vítaná.

 

Iné kritériá a požiadavky:

a) ovládanie PC na užívateľskej úrovni

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax v odbore žiaduca

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

- výkon činnosti vo verejnom obstarávaní

- metodické usmerňovania postupov vo verejnom obstarávaní

 

Základná zložka mzdy:

1336,00 Eur

 

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „odborný referent  na referát verejného obstarávania-neotvárať" v lehote do 15. novembra 2018.

 

 

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Revayová, tel. č. 02/59 246 367, 0903/100 214