Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá vedúceho oddelenia sociálnych vecí
15.04.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti.

Kvalifikačné predpoklady, požiadavky, kritériá, ktoré má spĺňať úspešný uchádzač a zoznam požadovaných listín a dokladov sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti: https://www.staremesto.sk/sk/content/volne-pracovne-miesta/section:city

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia sociálnych vecí – neotvárať“ v lehote do 29.04.2019 do 14:00 hod.