Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie vedúci oddelenia kultúry
14.01.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

vyhlasuje výberové konanie

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia kultúry

 

u zamestnávateľa:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

-          nepretržitá prax 2 roky v kultúrnej oblasti

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

-          odborná riadiaca prax min. 2 roky

-          prax v samospráve vítaná

-          samostatnosť a rozhľad v oblasti kultúry a umenia

-          spoľahlivosť, flexibilita,

-          manažérske schopnosti a koncepčná činnosť

-          organizačné a komunikačné schopnosti

-          ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)

-          orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti kultúry

-          skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými súbormi, umelcami a kultúrnymi inštitúciami

-          anglický jazyk (slovom a písmom), ovládanie nemeckého jazyka vítané

 

Osobitná požiadavka:

-          predloženie vlastného Rozvojového plánu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti kultúrneho života/kultúrnych činností

 

Základná zložka mzdy: 2 000,-- eur

 

Zoznam požadovaných listín a dokladov:

-          profesijný štruktúrovaný životopis

-          overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          za účelom preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, príp. tieto nahradiť výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace)

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (vrátane kontaktných údajov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel výberového konania

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov môže mať za následok vylúčenie z výberového konania. Obsadzovaná funkcia nie je vhodná pre absolventa školy.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia kultúry – neotvárať“ v lehote do 8. februára 2019 do 12:00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

V Bratislave dňa 14. januára 2019

 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti