Aktuality

VÝZVA Západoslovenskej distribučnej a.s. na orez drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky elekrického vedenia
07.01.2019

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. paragraf 11, odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov alebo nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. 

Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne do priemeru 5 cm. Nad priemer 5 cm v období od 1. 4. do 30. 9. príslušného roku.

Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 1. 10. do 31. 3. príslušného roku.

Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody - okresnému úradu - odbor starostlivosti o životné prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť, alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze. 

V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy sietí podľa obce. 

Toto oznámenie uverejňuje miestny úrad aj na Úradnej tabuli.