Aktuality

VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v škôlke, školskom klube a náklady na stravovanie sa bude meniť. Pošlite nám vaše pripomienky
11.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o príspevku na pobyt dieťaťa v škôlke, školskom klube a náklady na stravovanie v školách a škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta sa bude meniť. Až do 25. júna nám môžete poslať vaše pripomienky. 

"Podstatný a hlavný dôvod návrhu nového VZN je zapracovanie legislatívnych zmien, ktoré platia od začiatku kalendárneho roku 2019; dotácia na stravu 1,20 (takzvané „obedy zadarmo“; od januára v materských školách pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy pred nástupom do prvej triedy ZŠ a od septembra pre všetkých žiakov ZŠ) a výnos ministerky školstva, Lubyovej: Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 06. 2019 ," uviedol vedúci oddelenia školstva MÚ Bratislava-Staré Mesto.

 Ako dodal, VZN nebolo upravované od roku 2012 "a za ten čas sa niekoľkonásobne viac zvyšovali náklady na mzdu, prevádzku, energie a investičný dlh Starého Mesta (aj z dôvodu nemožnosti čerpania európskych fondov) počítame rádovo vo výške niekoľko miliónov eur".

 

Návrh VZN nájdete na našej oficiálnej stránke na Úradnej tabuli

POUČENIE:

 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba v dvanásťdennej lehote začínajúcej plynúť dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu michal.sygut@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 211.

Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť a zdôvodniť

a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia

b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu.

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať.