Aktuality

Žiadosti o prijatie do materských škôl začnú riaditeľky zbierať 2. mája
13.03.2019

Od 2. do 10. mája môžete prihlásiť svoje deti do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Prednosť budú mať pritom 5-6-roční predškoláci, ktorí majú v nasledujúcom roku začať povinnú školskú dochádzku, či deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materských škôl sa budú na základe žiadostí prednostne prijímať deti v nasledovnom poradí:

a) 5-6-ročné deti, ktoré majú v septembri 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku

b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností každej materskej školy. V pôsobnosti Starého Mesta je 19 materských škôl, ich zoznam aj s kontaktmi nájdete TU.

Pri prijímaní dieťaťa zákonní zástupcovia povinne predložia:

- žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa (poskytne riaditeľstvo príslušnej materskej školy alebo si ju môžete stiahnuť TU)

- občiansky preukaz zákonného zástupcu

Pri zápise dieťaťa s dodatočným odkladom je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydané príslušnou základnou školou, ktorú dieťa navštevovalo.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa spravidla do 15. júna 2019. Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ilustračné foto (ZŠ Myjavská): Barbora Jančárová