Úradná tabuľa


9.4.2020

do 28.04.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ....../2020, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava

Prílohy:

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17003

"Stanislav Kucek"

Prílohy:

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17000

"Július Tégláš"

Prílohy:

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17001

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa

"byt č. 8 o výmere 114,87 m2, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu na Tallerovej 5"

Prílohy:

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

"pozemky registra C parc. č. 10196/1 záhrada vo výmere 93m2 a parc. č. 10196/2 záhrada vo výmere...

Prílohy:

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

"časť pozemku registra C parc. č. 3463 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 133,50 m2 z celkovej...

Prílohy:

8.4.2020

do 24.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2356/16630/2020/STA/Škr

"Nadstavba bytového domu, Palisády 53"

Prílohy:

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16916

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16917

"PharmDr. Jana Praščáková"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16914

"Maroš Blaško"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16910

"Mgr. Mária Snopeková"

Prílohy:

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16912

"Danica Fridová"

Prílohy:

8.4.2020

do 23.04.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti

Značka: 105/16554/2020/STA/Pil

"v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 105/5652/2020/STA/Pil zo dňa 29.01.2020, právoplatného dňa...

Prílohy:

8.4.2020

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2331/16118/2020/STA/Fed/H-24

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

7.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16699

"Ľubica Petrášová"

Prílohy:

6.4.2020

do 21.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2290/15248/2020/STA/Fed/ÚR-1492

"Optická prípojka UniCredit Šancova 1A Sever a Juh"

Prílohy:

6.4.2020

do 21.04.2020

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 10913/2020

"Ing. Ulrika Manzana"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16567

"Simona Melkovičová,"

Prílohy:

6.4.2020

do 23.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16564

"Dušan Kováč"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 7 ] ďalej » na koniec »»