Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o povolení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.07.2019 – 28.07.2019
Značka: 2189/2019/UKSP/MARK-ozn
Popis: "MČ BA-Nové Mesto, Oporný múr a terénne schody„ na pozemkoch pare. č.3734/1 , 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave"
Prílohy: