Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí správneho konania

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 11.01.2019 – 28.01.2019
Značka: MAGS OD 57448/2018/499113
Popis: "vo veci vydania povolenia na výrub a výsadbu drevín cestnej zelene do existujúcich štvorcov na chodníku popri prejazdnom úseku cesty III/1082 ul. Pri starom letisku"
Prílohy: