VZN

Sekcia:     Stav:

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 8/2019

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 10/2017

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 5/2018

o podmienkach držania psov

Zrušené
VZN 2/2014

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 9/2013

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 6/2015

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 5/2010

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 4/2010

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2002

Zrušené
VZN 4/2010