VZN

Sekcia:     Stav:

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o umiestňovaní volebných plagátov

Platné

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 2/2017

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Zrušené
VZN 10/2018

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava

Platné

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 9/2016

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 9/2017

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 3/2016

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 2/2016

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

Platné

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Platné

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené
VZN 10/2017

o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom MČ BA-SM v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Zrušené
VZN 9/2015