VZN

Sekcia:     Stav:

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava

Platné

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

Platné

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Platné

ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 7/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Král'ovské údolie - Bôrik. v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2004 a všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2005

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej zóne

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Platné

ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o zachovaní vlastníctva majetku

Platné

o ochrane nefajčiarov

Platné

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje Školská jedáleň pri Materskej škole Medená 24 a zriad'uje Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení

Platné

o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o voľných pouličných aktivitách

Platné

o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania

Platné