VZN

Sekcia:     Stav:

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017

Platné

ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 7/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Král'ovské údolie - Bôrik. v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2004 a všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2005

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Platné

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 7/2002 a č. 12/2004, ktorými bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7/2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie - Bôrik, rok 2002

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad)

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné