VZN

Sekcia:     Stav:

o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

Platné

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Platné

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Platné

ktorým sa zrušuje Školská jedáleň pri Materskej škole Medená 24 a zriad'uje Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení

Platné