VZN

Sekcia:     Stav:

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Platné

o ochrane nefajčiarov

Platné

o voľných pouličných aktivitách

Platné

ktorým sa ustanovuje, že ponúkanie a poskytovanie služieb smerujúcich bezprostredne k uspokojovaniu sexuálnych potrieb na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je priestupkom proti verejnému poriadku v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002

Platné