VZN

Sekcia:     Stav:

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o zachovaní vlastníctva majetku

Platné

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Platné

o podrobnejšom postupe a znížení ceny priľahlého pozemku pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné