VZN

Sekcia:     Stav:

mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

Platné

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Platné

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

Platné

o nájme bytov

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017

Platné

o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

Platné

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o umiestňovaní volebných plagátov

Platné

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 3 ] ďalej » na koniec »»