VZN

Sekcia:     Stav:

o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami

Platné

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Platné

ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Platné

ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava

Platné

ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Platné

mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

Platné

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Platné

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

Platné

o nájme bytov

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017

Platné

o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

Platné
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 3 ] ďalej » na koniec »»