VZN » 8/2012

o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto