VZN » 11/2013

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Zrušené VZN 17/2013.