VZN » 2/2016

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené VZN 9/2017.