VZN » 15/2017

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené VZN 6/2018.