VZN » 1/2018

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017